درباره ما

آزمایشگاه فنی معین

درباره شرکت آزمایشگاه فنی معین

ﺷﺮﻛﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺘﻦ در ﺳﺎل ١٣٨٥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻰ از ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ، در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻰ و اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

 

اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻻﻳﺰال اﻟﻬﻰ ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻛﺎدر ﻓﻨﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪرن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﻦ ، ﻛﺸﺶ ﻣﻴﻠﮕﺮد و …ﺑﺨﺸﻰ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻰ، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ، ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.

 

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ از اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ در اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻤﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪه و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ در زﻣﺮه ي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺘﺎز در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود.

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮاﻧﻰ و ﺿﺮورت دﻗﺖ در ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻰ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر،اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ، دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ، آﻣﺎدﮔﻰ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري در اﻧﻮاع ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﻰ دارد.

 

بازرسی